Home » ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСТВО

 

Редовно членство

Редовен член на IPA България може да бъде всеки действащ български полицейски служител, както и пенсиониран или напуснал полицейските служби. Лицето трябва да има поне три години професионален опит.

 

 

Полицейски служители, които са дисциплинарно уволнени с влязло в сила съдебно решение, не могат да станат редовни членове. Чуждестранни полицейски служители могат да кандидатстват за членство в IPA България, ако в тяхната държава няма изградена структура на Асоциацията.

Асоциирано членство

Асоцииран член на Асоциацията може да стане изявен гражданин на Република България с принос за авторитета на България, българската полиция, както и с принос за постигане на целите и задачите на Асоциацията.

Почетно членство

За съществен принос към постигане на целите на Асоциацията, както и за други заслуги, като повишаване на нейния престиж, по решение на Управителния съвет, може да бъде дадено почетно членство. Почетният член може да взима участие в Общото събрание с право на съвещателен глас, но не може да бъде избиран в органите на Асоциацията.

Парични вноски

При приемане в IPA България, всеки нов член трябва да заплати встъпителна вноска. Всеки член на Асоциацията е длъжен да заплаща годишен членски внос, който се определя ежегодно от
Общото събрание на Асоциацията. Годишният членски внос се издължава до края на месец юни на текущата година.

Прекратяване на членството

Всеки член на IPA България може да напусне Асоциацията по всяко време без да обосновава причините за това, като изпрати писмено уведомление до Управителния съвет. Членството се
счита за прекратено от момента на постъпване на уведомлението. Всеки член може да бъде изключен за действия, които са несъвместими с морала и принципите на Асоциацията или пречат за постигането на целите й. Решението за отпадане на член, който не внася членски внос или системно не участва в дейността на Асоциацията, се взима от Управителния съвет въз основа на доклад, внесен от Главния секретар на Асоциацията.

Заявление за членство

При подаване на заявление за членство се изисква и задължително попълнена „Декларация защита на лични данни“

Декларация за защита на лични данни съобразно GDPR