Home » ЗА НАС

ЗА НАС

България стана член на Международната полицейска асоциация на 14 световен конгрес на организацията в Люксембург през 1994 г. Кръстник на българската секция беше гръцката секция, в която от 1992 г. до 1994 г. са членували 20 колеги от България. Първият председател на IPA България е г-н Румен Колев. До момента организацията има 7500 члена, служители на МВР, както и пенсионери и напуснали системата. Управителният съвет се състои от 10 члена с 5 годишен мандат. Последното изборно събрание е през м. Февруери 2018 година. IPA България участва активно във всички международни прояви, конференции и конгреси. От месец май 2007 г. до сега са създадени 3 нови регионални секции: Русе, Видин и Бургас. IPA България става все по-популярна в страната. Предстои изграждане на регионална секция и в Смолян. В началото на месец март беше проведено съвещание съвместно с информационния център на европейската комисия, чиято цел беше активно участие на еждународната полицейска асоциация в европейските програми и структурни фондове. Предстои провеждане на отчетно-изборни събрания във всички секции и планиране на предстоящата работа. В момента се работи по създаване на правилник, който ще допълва и разяснява устава на IPA България. В него ще бъдат изяснени правилата за членство в организацията. В бъдеще на уеб сайта ще намирате всички задачи и мероприятия предвидени за следващото тримесечие, както във вътрешен така и в международен план. В уеб сайта ще има информация за работата на всички регионални секции, също и техните планове и задачи. Предвижда се издаването на тримесечен информационен бюлетин, който по-късно ще бъде публикуван и на сайта.