Легитимността на IPA България се базира на регистрация, утвърдена със съдебно решение.

IPA България е юридическо лице, което представлява сдружение с нестопанска цел.

Регистрирано е с Решение на Софийски градски съд, Фирмено отделение, по фирмено дело No. 8251/2007 с дата 29. май 2007 г. Сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с наименование „ИПА – Секция България“ със седалище и адрес на управление гр. София, район Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет Зинаида Любенова Ганчева.

Съдебно решение за регистрация на сдружение „ИПА – Секция България“

XII IPA Conference for Central and Eastern Europe