Home » РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Легитимността на IPA България се базира на регистрация, утвърдена със съдебно решение.

IPA България е юридическо лице, което представлява сдружение с нестопанска цел.

Регистрирано е с Решение на Софийски градски съд, Фирмено отделение, по фирмено дело No. 8251/2007 с дата 29. май 2007 г. Сдружението е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с наименование „ИПА – Секция България“ със седалище и адрес на управление гр. София, район Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет Огнян Богоев.

Съдебно решение за регистрация на сдружение „ИПА – Секция България“